Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ข่าวทั้งหมด

ลำดับ รูปหน้าปก ชื่อข่าว วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม "เพ้นท์กระถามต้นไม้ DIY Plant Pots" 25 ส.ค. 2563
2 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทําดี ไม่ต้องเดี่ยว” 17 ส.ค. 2563
3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ ๙๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิ่มเติม 10 ส.ค. 2563
4 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท, นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก, และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ถ่ายภาพเพื่อทําบัตรนักศึกษา รอบเก็บตก 10 ส.ค. 2563
5 ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ ๑) 07 ส.ค. 2563
6 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป. ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 23 ก.ค. 2563
7 กิจกรรมประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFarm Awards ภายใต้หัวข้อ Reset Mindset เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ 23 ก.ค. 2563
8 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผ่านสื่อออนไลน์ 23 ก.ค. 2563
9 รับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจําปี ๒๕๖๓ 23 ก.ค. 2563
10 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 1, นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท, นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ถ่ายภ 09 ก.ค. 2563
11 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และรายละเอียดหอพักนักศึกษา 09 มิ.ย. 2563
12 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามแนวทางและมาตรการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19 ) 01 มิ.ย. 2563
13 ขยายระยะเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 27 พ.ค. 2563
14 ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 18 มี.ค. 2563
15 ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน ดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๓ 26 ก.พ. 2563
16 กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา - กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 17 “มหาชัยเกมส์” 26 ก.พ. 2563
17 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดการรำเปรียบมือนายโรงโนรา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 21 ก.พ. 2563
18 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 12 ก.พ. 2563
19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 05 ก.พ. 2563
20 โปรมแกรมกีฬา ประเพณีระหว่างคณะ 05 ก.พ. 2563
21 มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปี2563 21 ม.ค. 2563
22 รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 ข่าว 20 ม.ค. 2563
23 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 03 ม.ค. 2563
24 พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 19 ธ.ค. 2562
25 ประกาศเรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 13 ธ.ค. 2562
26 ประกาศเรื่อง ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนำปลด นักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 12 ธ.ค. 2562
27 ประกาศหยุดให้บริการ เนื่องจากผู้บริหาร และบุคลากร ของกองพัฒนานักศึกษา เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 พ.ย. 2562
28 รับสมัคร กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย 18 พ.ย. 2562
29 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจําปี ๒๕๖๓ 18 พ.ย. 2562
30 กรมการพัฒนาชุมชน จัดทําโครงการที่มผู้นําอาสาพัฒนาบ้านเกิด 18 พ.ย. 2562
31 ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 18 พ.ย. 2562
32 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดเก็บค่าบํารุงหอพักขวัญสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พุทธศักราช ๒๕๖๒ 18 พ.ย. 2562
33 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา โดยมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล 05 พ.ย. 2562
34 รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 22 ต.ค. 2562
35 แจ้งกำหนดการถ่ายภาพเพื่อทำบัตรนักศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  08 ต.ค. 2562
36 รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2561 07 ต.ค. 2562
37 แจ้งกำหนดการแจกบัตรนักศึกษา IPAC แก่นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี (รอบ ๒) 07 ต.ค. 2562
38 สอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปี ๒๕๖๒ 03 ต.ค. 2562
39 ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 25 ก.ย. 2562
40 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 24 ก.ย. 2562
41 ประกวดเพลงร้องเรือเด็ก (ภาคใต้) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๓ จัดโดย อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 09 ก.ย. 2562
42 ประกวดเรียงความงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 09 ก.ย. 2562
43 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี รับบัตรนักศึกษา 09 ก.ย. 2562
44 รับสมัครนักศึกษา เพื่อพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ(โครงการทุนอัจฉริยะ) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 05 ก.ย. 2562
45 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 02 ก.ย. 2562
46 ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์ เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 26 ส.ค. 2562
47 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 26 ส.ค. 2562
48 ขยายระยะเวลาการเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 22 ส.ค. 2562
49 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 21 ส.ค. 2562
50 มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคเพื่อการกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน 21 ส.ค. 2562
51 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกุศลด้วยการบริจาคสมทบองค์กฐินพระราชทาน 21 ส.ค. 2562
52 พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 21 ส.ค. 2562
53 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2562 ของพุทธอุทยาทศรีเจริญธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศแห่งที่ 8) 21 ส.ค. 2562
54 ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ NSTRU SMART DRIVE ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร 20 ส.ค. 2562
55 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 19 ส.ค. 2562
56 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษาจาก ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 15 ส.ค. 2562
57 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 15 ส.ค. 2562
58 ประกาศให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 13 ส.ค. 2562
59 เลื่อนนัดหมายถ่ายภาพนักศึกษา และกำหนดการถ่ายภาพนักศึกษา 08 ส.ค. 2562
60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 05 ส.ค. 2562
61 ประกาศผลการประกวดออกแบบสื่อในกิจกรรม คนสร้างสื่อ ต่อต้านยาเสพติด 23 ก.ค. 2562
62 ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Young Love รักเป็น ปลอดภัย 23 ก.ค. 2562
63 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 22 ก.ค. 2562
64 รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 22 ก.ค. 2562
65 กำหนดการพิธีไหว้ครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 09 ก.ค. 2562
66 กำหนดการพิธีอัญเชิญตราราชภัฏสัญลักษณ์ ประจำปี 2562 05 ก.ค. 2562
67 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์และเก้าอี้ เพื่อใช้สำหรับห้องประชุมกอง 05 ก.ค. 2562
68 ประกาศถึงนักศึกษา ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล 03 ก.ค. 2562
69 โครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย ร่วมรับฟังถามตอบทุกข้อสงสัยในเรื่อง รักๆ และการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี จากผู้เชี่ยวชาญ 02 ก.ค. 2562
70 นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับค่าสินไหมทดแทนได้ที่งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา (หลังใหม่) 01 ก.ค. 2562
71 การประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้หัวข้อ “ยาเสพติดต้องรู้ แต่ไม่ต้องลอง” 01 ก.ค. 2562
72 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ( รุ่นที่ 2 ) ประจำปีการศึกษา 2562 21 มิ.ย. 2562
73 ประกาศกิจกรรมรับน้องใหม่ และคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ 17 มิ.ย. 2562
74 รับสมัครนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย NSTRU เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก / รอบมหกรรม 13 มิ.ย. 2562
75 กำหนดการ การทำบัตรนักศึกษาใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 13 มิ.ย. 2562
76 กำหนดการโครงการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรม  NSTRU FRESHY BEGINNIG CAMP 2562 11 มิ.ย. 2562
77 การจัดเก็บเงินค่าบํารุงหอพักขวัญสุดา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พุทธศักราช ๒๕๖๒ 06 มิ.ย. 2562
78 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562 04 มิ.ย. 2562
79 โครงการประกวดเรียงความตามโครงการคิดเพื่อน้องบ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น 31 พ.ค. 2562
80 สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดจัดวันนัดพบแรงงานและจัดหางาน นักเรียน นักศึกษา ทํางานปิดภาคเรียน 31 พ.ค. 2562
81 รับสมัครบุคลากรเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอน 29 พ.ค. 2562
82 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ 23 พ.ค. 2562
83 มหกรรมหางานสมัครงาน และหางานสำหรับนักเรียน นักศึกษา ทำงานปิดภาคเรียน วันที่ 13 มิถุนายน 2562 22 พ.ค. 2562
84 รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 51 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22 พ.ค. 2562
85 ขอเลื่อนวันสอบวัดความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 22 พ.ค. 2562
86 นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับค่าสินไหมทดแทนได้ที่งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา (หลังใหม่) 22 พ.ค. 2562
87 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 14 พ.ค. 2562
88 รับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ 4,5  ชาย/หญิง  ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ค. 2562
89 นักศึกษาที่ขอใบรายงานผลกิจกรรม และสำเร็จการศึกษา สามารถมารับใบรายงานผลกิจกรรมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา 08 พ.ค. 2562
90 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งปลั๊กและสวิตซ์ไฟฟ้า อาคารหอพักขวัญสุดา 08 พ.ค. 2562
91 รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 4 ข่าว ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 01 พ.ค. 2562
92 การประกวดหนังสั้น (Short Film) ในหัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์ ” 23 เม.ย. 2562
93 โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ปี 2562 ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 22 เม.ย. 2562
94 คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 22 เม.ย. 2562
95 ร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562 20 เม.ย. 2562
96 ร่วมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562 20 เม.ย. 2562
97 ประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 20 เม.ย. 2562
98 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 17 เม.ย. 2562
99 รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้บริการงานประกันอุบัติเหตุในปีการศึกษา 2561 17 เม.ย. 2562
100 ประกาศ นักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม และระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 09 เม.ย. 2562
101 สรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 04 เม.ย. 2562
102 ตารางนัดหมายการถ่ายรูปนักศึกษา ทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 02 เม.ย. 2562
103 ข่าวประชาสัมพันธ์รวม 5 เรื่อง ของวันที่ 29 มีนาคม 2562 29 มี.ค. 2562
104 ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี 28 มี.ค. 2562
105 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 27 มี.ค. 2562
106 ประกาศคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย 27 มี.ค. 2562
107 การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 27 มี.ค. 2562
108 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมการทำไอติมแฮนด์เมด 25 มี.ค. 2562
109 พิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๒ 21 มี.ค. 2562
110 โครงการนักเรียนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 20 มี.ค. 2562
111 รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 เรื่อง ของวันที่ 19 มีนาคม 2562 19 มี.ค. 2562
112 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 13 มี.ค. 2562
113 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมการทำซูชิ 11 มี.ค. 2562
114 รายชื่อนักศึกษารับเงินค่าสินไหมทดแทน ปีการศึกษา 2561 11 มี.ค. 2562
115 รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิวิภาวดีรังสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 07 มี.ค. 2562
116 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมการทำวุ้นผลไม้ 05 มี.ค. 2562
117 รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๒ เพื่อการแจ้งเตือนในการวางแผนดําเนินง 01 มี.ค. 2562
118 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน บริษัทเซิร์ฟเฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 01 มี.ค. 2562
119 แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 01 มี.ค. 2562
120 ประกาศพิจารณาคัดเลือก ขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๒ 01 มี.ค. 2562
121 โครงการศึกษาพัฒนาการเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม รับสมัครนักศึกษาร่วมเก็บข้อมูลด้านจราจร 25 ก.พ. 2562
122 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าอบรมโครงการ สอนงานสร้างอาชีพ 20 ก.พ. 2562
123 สมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษา ชมรมอาจารย์เก่าหน้าเขามหาชัย 20 ก.พ. 2562
124 โครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ อบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี รุ่นที่ 2 18 ก.พ. 2562
125 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 08 ก.พ. 2562
126 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ประจําภาคเรียนที่ ๒-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 07 ก.พ. 2562
127 ประกาศผลรางวัลพระราชทาน 31 ม.ค. 2562
128 รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้บริการงานประกันอุบัติเหตุในปีการศึกษา 2561 30 ม.ค. 2562
129 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 30 ม.ค. 2562
130 ประกาศเลื่อนวันอบรมโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ 30 ม.ค. 2562
131 โครงการ “อัศศิดอีก สานฝัน คนพันธุ์ค่าย ปี 2” 30 ม.ค. 2562
132 ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL หรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๒ 24 ม.ค. 2562
133 ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรม Coffee Experience Course เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ศูนย์เรียนรู้กาแฟ The Cofeenery 22 ม.ค. 2562
134 สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”  22 ม.ค. 2562
135 ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 22 ม.ค. 2562
136 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 22 ม.ค. 2562
137 บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการฝึกงานและพัฒนาความพร้อมก่อนเข้าทำงาน 22 ม.ค. 2562
138 สำรวจรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก 22 ม.ค. 2562
139 ปฏิทินเก่า ส่งต่อให้กับทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯ 22 ม.ค. 2562
140 มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 07 ม.ค. 2562
141 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 22 ม.ค. 2562
142 รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 03 ม.ค. 2562
143 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดซื้อชุดกีฬาสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม 20 ธ.ค. 2561
144 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศหยุด 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัด 16 ธ.ค. 2561
145 ประกาศเลื่อนวันอบรมโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ 13 ธ.ค. 2561
146 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ 27 พ.ย. 2561
147 การสอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3,5 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2561 27 พ.ย. 2561
148 โครงการมอบทุนการศึกษา "กองทุนครูดี ศรีเมืองลุง" ประจำปีการศึกษา 2561 27 พ.ย. 2561
149 รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้บริการงานประกันอุบัติเหตุในปีการศึกษา 2561 22 พ.ย. 2561
150 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้าง 20 พ.ย. 2561
151 รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562 มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา 20 พ.ย. 2561
152 โครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ อบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี 19 พ.ย. 2561
153 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 09 พ.ย. 2561
154 นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 30 ต.ค. 2561
155 นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2561 25 ต.ค. 2561
156 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต้องการรับสมัครนักศึกษาทำงาน 24 ต.ค. 2561
157 ประกาศ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 22 ต.ค. 2561
158 ประกาศ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตภาคีกุล 22 ต.ค. 2561
159 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 19 ต.ค. 2561
160 ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2019 จังหวัดนครศรีธรรมราช 16 ต.ค. 2561
161 แจ้งนักศึกษาเพื่อรับบัตรนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.บป. 16 ต.ค. 2561
162 การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 05 ต.ค. 2561
163 ประกาศเรื่องการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 24 ต.ค. 2561
164 คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 02 ต.ค. 2561
165 แจ้งเรื่องการจัดทำบัตรนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และกศ.บป. โดยธนาคารกสิกรไทย 01 ต.ค. 2561
166 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้าง 01 ต.ค. 2561
167 รับสมัครนักศึกษาเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 01 ต.ค. 2561
168 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4,5 ประจำปีการศึกษา 2561 24 ต.ค. 2561
169 การประกวดเรียงความเนื่องในโอกาสงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 28 ก.ย. 2561
170 การประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุงเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. 2561 28 ก.ย. 2561
171 การประกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561 28 ก.ย. 2561
172 ประกวดเพลงร้องเรือเด็กรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. 2561 28 ก.ย. 2561
173 พิจารณามอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 28 ก.ย. 2561
174 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 28 ก.ย. 2561
175 คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ไปเข้าร่วมกิจกรรมมค่ายเยาวชนรักมรดกโลก ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 28 ก.ย. 2561
176 พิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 28 ก.ย. 2561
177 ปฐมนิเทศนักศึกษา (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 28 ก.ย. 2561
178 รับสมัครผู้รับทุนโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง 28 ก.ย. 2561
179 ขอเชิญชวน ร่วมกันบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 28 ก.ย. 2561
180 ประกาศรับสมัครนักกีฬาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 28 ก.ย. 2561
181 รับสมัครผู้รับทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 28 ก.ย. 2561
182 รับสมัครนักศึกษาเข้ารับพิจารณาทุนการศึกษาจากบริษัท จ๊อบบีเคเค จำกัด 28 ก.ย. 2561
183 ประกาศ พิจารณาทุนการศึกษาโดยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม 28 ก.ย. 2561
184 ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 28 ก.ย. 2561
185 ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561 28 ก.ย. 2561

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้