Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ลำดับ รูปหน้าปก ชื่อข่าว วันที่ประกาศ
1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563 05 ส.ค. 2563
2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับและระเบียบกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา 22 ก.ค. 2563
3 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 17 ก.ค. 2563
4 ประชุมโครงการหอพักเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563 10 ก.ค. 2563
5 ประชุมเตรียมความพร้อม และชี้แจงแนวปฏิบัติด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 09 ก.ค. 2563
6 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 09 ก.ค. 2563
7 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 28 พ.ค. 2563
8 กองพัฒนานักศึกษา ยินดีกับตัวแทนนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 18 มี.ค. 2563
9 ประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนการดำเนินกิจกรรมปิดโลกกิจกรรมมหกรรมกิจกรรมนักศึกษา ดนตรีและวัฒนธรรม 04 มี.ค. 2563
10 ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ระดับภาค 26 ก.พ. 2563
11 กิจกรรม ทำกระเป๋าและผ้าพันคอจากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 19 ก.พ. 2563
12 พิธีสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "วันราชภัฏ" 2563 14 ก.พ. 2563
13 ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 12 ก.พ. 2563
14 ประชุมปรึกษาหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสิ่งของขององค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ 07 ก.พ. 2563
15 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาชัยเกมส์ 06 ก.พ. 2563
16 ประชุมเตรียมความพร้อมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่และกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 03 ก.พ. 2563
17 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 23 ม.ค. 2563
18 ประชุมการจัดระบบบริการด้านการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ครั้งที่ 1/2563 22 ม.ค. 2563
19 คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาหอพัก 13 ม.ค. 2563
20 คณะกรรมการ พิจารณาเอกสาร และสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 02 ม.ค. 2563
21 การประชุมสัมมนาการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 27 ธ.ค. 2562
22 พิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น งานศิษย์เก่าประจำปี 2563 24 ธ.ค. 2562
23 กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพี่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 23 ธ.ค. 2562
24 สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก เขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-23 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 25 พ.ย. 2562
25 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 18 ต.ค. 2562
26 ประชุมงานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พิเศษ/2562 16 ต.ค. 2562
27 ประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา 25 ก.ย. 2562
28 พิจารณาทุนการศึกษาชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 28 ส.ค. 2562
29 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 21 ส.ค. 2562
30 โครงการ NSTRU SMART DRIVES ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร 21 ส.ค. 2562
31 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ครั้งที่ 1/2562 20 ส.ค. 2562
32 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 20 ส.ค. 2562
33 ประชุม ประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองพัฒนานักศึกษา 19 ส.ค. 2562
34 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต นักศึกษา  และบุคลากรทางการกีฬาในเครือข่ายสู่อาเซียน 09 ส.ค. 2562
35 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหาร 05 ส.ค. 2562
36 ประชุมการเปิดศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 02 ส.ค. 2562
37 ประชุมเตรียมความพร้อมงานรับปริญญา ปีการศึกษา 2559-2560 ครั้งที่ 2 02 ส.ค. 2562
38 โครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย 30 ก.ค. 2562
39 ประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 22 ก.ค. 2562
40 กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 20 ก.ค. 2562
41 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 18 ก.ค. 2562
42 พิธีอัญเชิญตราราชภัฏสัญลักษณ์ ประจำปี 2562 08 ก.ค. 2562
43 กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ พ.อ.สุริน  ทองเต็ม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ และคณะ 02 ก.ค. 2562
44 ประชุมผู้คณะกรรมการบริหาร กองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา 01 ก.ค. 2562
45 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร 28 มิ.ย. 2562
46 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2  ปีการศึกษา 2562 25 มิ.ย. 2562
47 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร และร้านจำหน่ายอาหาร ของมหาวิทยาลัย 14 มิ.ย. 2562
48 โครงการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ในกิจกรรม NSTRU FRESHY BEGINNING CAMP 12 มิ.ย. 2562
49 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2562 12 มิ.ย. 2562
50 รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 08 มิ.ย. 2562
51 การประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญครั้งที่ 1 07 มิ.ย. 2562
52 ประชุมเพื่อเตรียมการงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 07 มิ.ย. 2562
53 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 31 พ.ค. 2562
54 ประชุมสรรหากรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 13 พ.ค. 2562
55 พิจารณาข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 23 เม.ย. 2562
56 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 18 เม.ย. 2562
57 กิจกรรม บุญเดือนห้า สงกรานต์มหาชัย ปิดโลกกิจกรรม 11 เม.ย. 2562
58 พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีระดับดีเยี่ยม และดีมาก ประจำปีการศึกษา 2561 11 เม.ย. 2562
59 บวงสรวงเจ้าพ่อมหาชัย  เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 10 เม.ย. 2562
60 พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปี 2562 03 เม.ย. 2562
61 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2562 03 เม.ย. 2562
62 กีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 16 (มหาชัยเกมส์) 01 เม.ย. 2562
63 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมโครงการ สอนงานสร้างอาชีพ "เครปเย็น" 25 มี.ค. 2562
64 กิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 19 มี.ค. 2562
65 ประชุมเรื่องพิจารณาประกาศ หลักเกณฑ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 13 มี.ค. 2562
66 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมโครงการ สอนงานสร้างอาชีพ "ซูชิ" 13 มี.ค. 2562
67 ประชุมหารือเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 13 มี.ค. 2562
68 โครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ อบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี รุ่นที่ 2 08 มี.ค. 2562
69 พิธีเปิด กีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 16 (มหาชัยเกมส์) 07 มี.ค. 2562
70 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมโครงการ สอนงานสร้างอาชีพ 07 มี.ค. 2562
71 มอบทุนพระราชทานเพื่ือการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 01 มี.ค. 2562
72 กลุ่มงานหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมพี่ติวต้องหอพัก โดยจัดกิจกรรมติววิชาคณิตศาสตร์ 01 มี.ค. 2562
73 กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมและจับฉลากกลุ่มกีฬาในกีฬาประเพณีระหว่างคณะ ประจำปี 2562 20 ก.พ. 2562
74 มอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 14 ก.พ. 2562
75 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ 12 ก.พ. 2562
76 รายงานตัวนักศึกษาของการรับสมัครระบบ TCAS รอบ 1/1 และ 1/2  เวลา 09.00- 15.00 น. ณ หอประชุมเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 08 ก.พ. 2562
77 กองพัฒนานักศึกษา พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 23 ม.ค. 2562
78 กองพัฒนานักศึกษาได้ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 23 ม.ค. 2562
79 ภาพบรรยากาศ การบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 17 ม.ค. 2562
80 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมส่งนักกีฬาเพื่อเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม 09 ม.ค. 2562
81 การประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2561 28 ธ.ค. 2561
82 ประชุมเรื่องการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 22 ม.ค. 2562
83 โครงการสอบนักธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 29 พ.ย. 2561
84 หอพักเครือข่าย (โครงการหอพักติดดาว) 20 พ.ย. 2561
85 มอบเงินค่าสินไหมทดแทนของให้แก่ผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 20 พ.ย. 2561
86 ผู้บริหารให้โอวาทกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 พร้อมมอบทุนการศึกษามูลนิธิวิภาวดีรังสิต แก่ น.ส.มณทิพย์ ศรีรักษา 08 พ.ย. 2561
87 ประชุมเรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้ 08 พ.ย. 2561
88 ประชุมหารือการย้ายที่ตั้งกองกิจกรรมอาสานาคบุตร (ครั้งที่ 2) 07 พ.ย. 2561
89 ประชุมหารือการย้ายที่ตั้งกองกิจกรรมอาสานาคบุตร และการกำหนดบทบาทหน้าที่ในอนาคต 07 พ.ย. 2561
90 แถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวด ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 บริเวณศูนย์การค้าโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช 29 ต.ค. 2561
91 รับมอบทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตภาคีกุล 29 ต.ค. 2561
92 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและพบปะกับผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 26 ต.ค. 2561
93 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน 22 ต.ค. 2561
94 พิจารณาทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล จากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 18 ต.ค. 2561
95 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9 ครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 12 ต.ค. 2561
96 สืบสานประเพณี บุญสารทเดือนสิบ แห่หมรับไปวัด 10 ต.ค. 2561
97 ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศธร ส้มแป้น เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ ประเภทเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2561 03 ต.ค. 2561
98 พิจารณาทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่งจากคณะพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 28 ก.ย. 2561
99 ประชุมสรุปข้อมูลการจัดสรรเงินกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่ 2/2561) 28 ก.ย. 2561
100 พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 28 ก.ย. 2561
101 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 กำหนดออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 28 ก.ย. 2561
102 การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 28 ก.ย. 2561
103 กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 28 ก.ย. 2561

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้