ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิวิภาวดีรังสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิวิภาวดีรังสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่: 05 กรกฏาคม 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิวิภาวดีรังสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาโดยมูลนิธิวิภาวดีรังสิต สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนที่ดี เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.      ทุนมูลนิธิวิภาวดีรังสิต ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท/๑ ทุน

๒.     ระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนอุปการะทุนการศึกษามีเงื่อนไขดังนี้

                             ๒.๑ เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

                             ๒.๒ ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

                             ๒.๓ ครอบครัวของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษามีฐานะขาดแคลน

                             ๒.๔ ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องมีความประพฤติดี เรียบร้อย

๓.     เอกสารประกอบการสมัคร

                             ๓.๑ ใบสมัครขอรับทุน (กรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา และผู้ปกครอง)

                             ๓.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป                        

                             ๓.๓ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของปีการศึกษาล่าสุด (ภาคการเรียนที่ ๑ และ ๒ พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)

                             ๓.๔ จดหมายแนะนำตัว เช่น ประวัติโดยย่อเพื่อที่จะขอรับทุนการศึกษา

 

๔.     การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

                             ๔.๑ สามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองพัฒนานักศึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช http://student.nstru.ac.th/

                             ๔.๒ กำหนดขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน – ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา

 

เอกสารใบสมัครทุนการศึกษา

คำสำคัญ: ทุนการศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 1021