ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่: 05 กรกฏาคม 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาโดยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนที่ดี เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.      ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท

๒.     ระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนอุปการะทุนการศึกษามีเงื่อนไขดังนี้

                             ๒.๑ เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี

                             ๒.๒ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

                             ๒.๓ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ในทุกสาขาวิชา

                             ๒.๔ เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย

                             ๒.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

๓.     เอกสารประกอบการสมัคร

                             ๓.๑ ประวัติผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มที่ออกโดยมูลนิธิฯและกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้สมัคร อาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบันการศึกษา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง) พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ ใบ

                             ๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)

                             ๓.๓ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด(พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)

                             ๓.๔ จดหมายจากทางสถาบันการศึกษาว่าเป็นนิสิต / นักศึกษาที่มีความลำบากจริงและมีผลการเรียนรวมทั้งความประพฤติที่ดีสมควรได้รับทุน

                             ๓.๕ เรียงความหัวข้อ “คุณธรรมประจำใจ” ที่เขียนด้วยลายมือของผู้สมัครขอรับทุน ความยาว1 หน้ากระดาษ A4

๔.     การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

                             ๔.๑ สามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองพัฒนานักศึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช http://www.nstru.ac.th/ หรือ เว็บไซท์ http://www.nanmee.com

                   ๔.๒ กำหนดขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน – ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา

 

เอกสารใบสมัครทุนการศึกษา

คำสำคัญ: ทุนการศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 788